වීඩියෝ

ජල ආරක්ෂිත එඩ්ජලිට් ඊයම් තීරුව

6.ලයිට් කොටු සංදර්ශකය

RGB + CCT ස්මාර්ට් නම්යශීලී LED පටිය

තිර රෙදි LED තීරු ආලෝකය

3030 ද්විත්ව වර්ණ දැලිස් ඊයම් තීරුව